Privacybeleid Primakoopje

Wij kunnen bij het aanbieden van onze producten en diensten gegevens over u verzamelen en verwerken. Hierbij informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verwerken, waarvoor wij deze gegevens gebruiken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en welke mogelijkheden u heeft tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ons waarbij wij bepalen waarvoor wij deze gegevens verwerken en met welke middelen (systemen). Indien u vragen heeft over dit document of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u die per post of e-mail aan ons stellen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Primakoopje, onderdeel van Primaprijs
De Volger 25, unit 72
1483 GA de Rijp
KvK-nummer: 37115830     
0649220864 
primakoop@gmail.com
www.Primakoopje.nl

Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat deze benodigd zijn om onze producten en diensten aan te kunnen bieden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. U bent hiertoe niet verplicht. Sommige gegevens zijn echter wel noodzakelijk om onze producten en diensten aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld om  onze producten bij u af te kunnen leveren, contact met u op te kunnen nemen in verband met uw bestelling etc.        

De volgende categorieën persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, woonplaats;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Financiële gegevens (zoals een bankrekeningnummer) ten behoeve van het verwerken van betalingen;
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan Primakoopje. verstrekt;
 • Persoonsgegevens die worden verkregen door het gebruik van onze website door u, zoals cookies.       

  Wij verzamelen overigens niet altijd alle bovenvermelde persoonsgegevens, omdat dit niet altijd nodig is.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen wij combineren met andere gegevens via externe bronnen zoals de website van het bedrijf waar u werkt, het handelsregister en dergelijke.

Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor het volgende:

 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u;
 • het afhandelen van uw betalingen en zo nodig inschakelen van een derde om vorderingen te innen;
 • het u in de gelegenheid stellen om informatie te plaatsen en uit te wisselen met ons;
 • het verstrekken en uitwisselen van gegevens aan en met derden in het kader van uitvoering van overeenkomsten met u;
 • het contact opnemen met u in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, aanbiedingen en voor servicedoeleinden en om u te informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten;
 • het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website(s) en technische systemen;
 • het uitvoeren van marktonderzoek en samenstellen van managementinformatie om onze (bedrijfs-)strategie, producten en diensten op af stemmen;
 • het opstellen van een profiel op basis waarvan wij (kunnen) vermoeden wat uw behoeften en/of interesses zijn en om daarop onze aanbiedingen of aanbiedingen van derden af te stemmen;
 • het voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen.

Rechtsgronden voor de verwerking:

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de doeleinden die hierboven onder het kopje “Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken” staan vermeld op basis van uw toestemming, omdat wij deze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u en/of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben.

In het kader van onze reguliere bedrijfsactiviteiten hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens, omdat de verwerking noodzakelijk is om onze reguliere bedrijfsactiviteit te kunnen verrichten. Deze verwerking doet geen (ernstig) afbreuk aan de rechten en vrijheden van personen. Ook kunnen wij onze klanten nieuws of aanbiedingen toesturen over vergelijkbare producten of diensten die zij hebben afgenomen op grond van een gerechtvaardigd belang. Wij bieden u dan altijd de mogelijkheid aan om aan ons door te geven, dergelijke berichten niet meer te willen ontvangen.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming, doen wij dat op basis van uw verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling van u waarmee duidelijk wordt gemaakt dat u de verwerking van uw persoonsgegevens aanvaardt.

Indien wij op basis van toestemming uw gegevens verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. De verzoeken met betrekking tot het intrekken van de toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- en/of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.       

Kinderen onder de 16 jaar:

Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient u uw wettelijke vertegenwoordiger toestemming te laten geven. De wettelijke vertegenwoordigers van kinderen jonger dan 16 jaar kunnen namens hun kinderen de verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken en/of de rechten die hieronder staan opgenomen onder het kopje “Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens” uitoefenen.  

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij kunnen in het kader van onze verwerkingsdoeleinden, zoals hiervoor vermeld, uw persoonsgegevens met derden delen. Wij kunnen ook uw persoonsgegeven delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tussen ons en derden die uw gegevens in onze opdracht verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken.

Doorgifte derde landen:

In het kader van onze verwerkingsdoeleinden maken wij gebruik van derden. In dat kader kunnen wij gebruik van derden / dienstverleners die buiten de Europese Unie zijn gevestigd.  Wij geven alleen gegevens door naar deze derden / dienstverleners als er een adequaatheidsbesluit is van de Europese Commissie bestaat of passende waarborgen zijn getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. U heeft het recht om van ons een kopie te verzoeken met de passende waarborgen die door ons zijn getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. De verzoeken hierover kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- en/of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.         

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig voor bovenstaande verwerkingsdoeleinden of om te kunnen voldoen aan de wettelijke (bewaar-)verplichtingen. De bewaartermijn kan daarom per specifiek geval verschillen.  

Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens:

Indien wij uw persoonsgegevens hebben verzameld/verzamelen, heeft u het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen.

De verzoeken met betrekking tot de hiervoor opgesomde rechten kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.

Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Wij verwijzen u hiervoor naar de artikelen 15 tot en met 23 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (algemene verordening gegevensbescherming).

Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, schriftelijk (waaronder via e-mail) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen. Daarnaast willen wij erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiliging:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Derhalve nemen wij passende maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende zijn beschermd of u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Cookies:

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes data die worden geplaatst in/op (de browser van) uw computer, smartphone, tablet of andere gegevensdrager. Cookies kunnen uw gegevensdragers of de daarop opgeslagen bestanden niet beschadigen. De cookies worden door ons verzameld om een goed functionerende website te kunnen effectueren, omdat bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen kunnen worden onthouden. Ook kunnen cookies zorgen voor het optimaliseren van de website omdat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Welke cookies?

Op onze website maken wij op dit moment geen gebruik van tracking cookies waarmee wij bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Wij gebruiken alleen functionele cookies (zie hieronder meer informatie) die noodzakelijk zijn voor het gebruik en verbeteren van onze website.

Functionele cookies worden gebruikt voor functionele doeleinden. Wij streven ernaar u een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website te bieden. Zonder gebruik te maken van deze cookies kan de website niet (goed) functioneren. Het gebruiken van deze cookies is voor ons dus noodzakelijk.

Dit soort cookies hebben zeer weinig impact op uw privacy. Daarom hoeven wij geen toestemming te vragen voor het plaatsen van deze (functionele) cookies.

Cookies verwijderen:

Indien u niet wilt dat websites cookies op uw apparaat plaatsen, kunt u het plaatsen van cookies blokkeren door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen (raadpleeg hiervoor, indien gewenst, de helpfunctie van uw browser). Daarnaast kunt u via uw browserinstellingen eerder opgeslagen cookies verwijderen. Meer informatie over cookies kunt u vinden op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal zal werken.


Primakoopje behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zodra deze privacyverklaring is gewijzigd, zal deze op de website van Primakoopje.nl worden gepubliceerd.